Kim jest Koordynator ESD?

Strefa ochronna EPA (ang. Electrostatic Protected Area) wymaga stałego nadzoru. z tego względu należy zadbać o profesjonalne doradztwo ESD w zakładzie pracy. Za dobór i utrzymanie wysokiego poziomu zabezpieczeń odpowiedzialna jest odpowiednio przeszkolona osoba – Koordynator ESD. W dużych przedsiębiorstwach jest to oddzielne stanowisko, a w mniejszych – funkcję tą pełni kontroler jakości lub specjalista ds. BHP.

Na czym polega praca Koordynatora ESD?

Koordynator ESD odpowiada za wszystkie aspekty, z jakimi wiąże się doradztwo ESD w danym zakładzie pracy. Osoba ta powinna rozumieć istotę zjawisk elektrostatycznych i dobrze znać charakter procesów wykonywanych z udziałem przyrządów wrażliwych ESDS (ang. Electrostatic Sensitive Devices). Koordynator ESD zna obowiązujące normy i przepisy oraz prowadzi wymaganą dokumentację.

Koordynator ESD określa przede wszystkim stopień zagrożenia wyładowaniami ESD dla każdego z etapów produkcji. Opracowuje procedury odpowiednich zachowań całego personelu oraz zapewnia optymalne zabezpieczenia. Zadaniem Koordynatora ESD jest również egzekwowanie przestrzegania procedur i programu kontroli zabezpieczeń przed ESD.

Dzięki niezbędnym urządzeniom pomiarowym, Koordynator ESD jest w stanie szczegółowo przeanalizować ryzyko występowania zjawisk elektrostatycznych. Co ważne, Koordynator ESD rozumie rolę komunikacji i współdziałania, zatem powinien również organizować okresowe szkolenia, dzięki którym problematyka ESD trafi do świadomości większej grupy pracowników.